Szent Lőrinc Római Katolikus Plébánia Csabrendek

 

 

Főoldal

Tartalom

Plébániánk bemutatása

Egyházközségeink története, jelene

Miserend

Aktuális események, híreink

Csabrendek temető, sírhely megváltás

Hittan oktatás

Vasárnapi ünnepi gondolatok

Elérhetőségünk, fontosabb linkek

 

 

 

 

Évközi XVII. vasárnap  B-év

 

Olvasmány: 2 Kir 4, 42-44.                 

Szentlecke:     Ef 4, 1-6.

Evangélium:    Jn 6, 1-15.

 

 

 

Kedves Testvérek!

 

Bevezetés: Talán mindannyian emlékeztek még, hogy a múlt vasárnapi evangéliummal, melyet Szent Márk evangéliumából olvastunk fel, azt mondtuk: Jézus megszánta, megsajnálta az embereket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és  sok mindenre tanította őket. Figyelve a mai evangéliumot, melyet Szent János evangéliumából olvastunk fel, akkor megint azt tapasztaltátok és azt hallottátok, hogy Jézus megint megszánja az embereket, megszánja és jóllakatja őket.

Sok kérdés merül fel bennünk a kenyérszaporítás csodáját illetően: Például: Öt kenyérből és két halból hogyan lakhatott jól ötezer ember, csupán a férfiak közül és nem számítva az asszonyokat és a gyermekeket. Vagy hogyan lehet öt árpakenyér maradéka 12 kosár?

Mi azonban egy picit tovább megyünk, és a befejezésben lévő megállapítás alapján, mely így hangzott: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön”.Tegyük fel mi is a kérdést: Valóban Jézus-e a próféta? Az az isteni Megváltó, az az isteni Küldött, akinek el kellett, akinek el kell jönnie?

A válasz megadására segítségül hívjuk Szent Annát, akit ma ünneplünk, egyházmegyénk fővédőszentjét, a nagymamáknak kedves, szép pártfogója és példaképe. A mai vasárnapon az Ő szép példájával szeretnénk, megköszöni a szülőknek, a nagyszülőknek áldozatos szolgálatát.

 

1.)           Egyáltalán kell-e az embereknek próféta? Egyáltalán kell-e az embereknek isteni Küldött? Kell-e az embereknek Megváltó?

A./ Sokak szerint nincs rá szükség. Nemrégiben olvastam egy történelmi eszmefutatást, amelynek az volt a lényege,hogy az új időkben az ember foglalja el a legfelsőbb helyet, a legfelsőbb polcot, ahová a múlt századok még az Istent helyezték. Innen az ember nem tud, nem is akar lejönni, lemászni. Nem tud megalázkodni, saját magát helyezi az Isten helyébe. Boldog emlékű II. János Pál pápa, szentatyánk így fogalmazta meg egyik beszédében: „Ma Európát súlyos válság fenyegeti A gazdasági, anyagi természetű értékeket, a sajátosan emberi  értékek fölé helyezik. Mind többen élnek a hitüket veszítve, az élet keresztény evangéliumi látásától megfosztva. Holott a személyi kibontakozásnak, belső egyensúlynak, társadalmi életünknek is a keresztény gyökerekben, az evangéliumban vannak az erőforrásai és a gyökerei.”

B./ Természetesen sok olyan prófétája és tanítómestere volt és van ma is a világnak, akiről azt mondjuk, hogy evangéliumból szeretnének minket kiábrándítani. Akik nagy szólamokkal próbálják meggyőzni az embereket a földi jólét, földi mennyország megteremtéséről, a Tejjel-mézzel folyó Kánaánt itt a földön. Ezek a próféták mást gondolnak, mást mondanak, és mást cselekszenek. Nincs összhang a beszédük, a gondolataik és a tetteik között.

C./ Mi azonban bátran kimondjuk, nekünk nem ilyen prófétákra, nem ilyen tanítókra van igényünk, hanem igazi prófétára, igazi Küldöttre, és igazi Megváltóra, Jézus Krisztusra, akiről hallottátok, azt írja mai evangélium: „Nagy tömeg követte,…nagy tömeg vette körül.” Ez így igaz ahogyan Szent János leírja. Nagy tömeg veszi körül ezt a Názáreti Jézust.

Önként, függetlenül mindentől, ezt a tömeget nem úgy vezényelték ki, ez a tömeg önként kereste Jézust, mint ahogyan mi is önként keressük Őt. Jézusnak megesett a szíve a tömegen, csodát tesz. A csoda nem más, mint Isten üdvözítő jóságának a jele. A csoda hitet ébreszt, vagy növeli a hitünket. Ez azt jelenti, hogy hitre van szükség ahhoz, hogy felismerjük Jézus Krisztusban az Isten Küldöttjét, a Megváltót, a Názáreti Mestert. Rahner a jeles teológus, akit a múlt vasárnap is segítségül hívtunk. Most így fogalmaz:”Mindenki, aki elfogadja emberi sorsát, halálával együtt Jézust fogadja el. Akiben Isten elfogadta az embereket.”

Ez azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztusban fogadja el az embert, aki itt küzd, itt szenved, itt örül, itt él ebben a világban. Bátran és merészen azt mondhatjuk, hogy hit nélkül, Jézus Krisztus ismerete nélkül csak kincseit szorongató csontváz az egész világ.

Azt mondtuk az előbb, hogy a csoda Isten üdvözítő jóságának a jele. Akkor megállapíthatjuk, amikor Jézus személyét, az isteni Küldöttet keressük, kutatjuk Isten legnagyobb csodájával állunk szembe, és Isten legnagyobb csodáját látjuk.

D./Azt mondjuk: az anyaság csodáján, a nagyszülői hivatás csodáján és a család csodáján keresztül ismerjük meg Jézust, akiről azt mondja a mai evangélium: Ez az a Próféta, akinek a világba el kell jönnie. És ezek azok az értékek, amiket az előbb felsoroltam, amelyek az Isten jóságának, az Isten szeretetének a jelei ebben a küzdő, küszködő világban. Így megközelítve láthatjátok, hogy milyen nagy értéket jelent az anyaság és a család.

Sajnos a mai társadalom tagadja, sárba tapossa ezeket, az értékeket, meggyalázza ezzel a Teremtő Istennek a művét.

Mi azonban Jézussal, aki egy istenfélő családba érkezett ebbe a világba. Megszentelve ezzel az emberi életnek minden egyes állomását, megszentelve a születéstől egészen a halálig. Megszentelte a családokat, megszentelte a szülőket.

Mi ezzel a Názáreti Jézussal valljuk, hirdetjük ezeket a nagy és fönséges isteni ajándékokat.

A próféta, aki a világba jön – Jézus így érkezik hozzánk, őt keressük, őt szemléljük, és őt kutatjuk a mai vasárnapon.

2.) Miért éppen Szent Annát hívjuk segítségül?

A./Szent Annának különleges tisztelete van a mi egyházmegyénkben, fővédőszentünk.

Jézus Krisztus nagyanyja, Szűz Mária édesanyja. Szent Anna férje Szent Joakchim. (Hagyomány szerint nem volt gyermekük idősek voltak már. Anna sokat imádkozott, megkapta az igazi ajándékot: Máriát. )

A./Szent Anna tehát imádkozott a gyermekért. Könnyek között imádkozott az anyaságnak csodálatos csodájáért,ajándékáért.

Ma pedig sokszor meggyalázzák ezt az isteni ajándékot, kezdve a művi meddővé tétellel, az abortusszal, ártatlan magzatok ezreit pusztítják el.

Szent Anna ez az idős asszony nevelgette a gyermekét, Máriát, tanította. Nemcsak beszélni, járni, hanem tanította imádkozni. Ő vezette be fiát a zsidó vallás mélységeibe. Isten félelemre, hitre nevelte.

Sajnos nagyon sok gyermeket nemhogy hitre, Szentírás ismeretére, de semmire sem tanítanak és nevelnek. Azt mondják nincs rá idő. Azt mondják a mai szülők, apa és anya fut a pénze után, a megélhetése után. Próbál nevelni a televízió, a videó, próbál nevelni a számítógép. Az így felnövekvő gyermekeknek aztán nincs elképzelésük a jövőről. Az alkoholnak, a kábítószernek, az ösztöneik kiélésének az áldozatai lesznek. Aztán fiatal korban teljesen kiégve eldobják maguktól az életet, mint értéktelen holmit.

B./ Szent Anna ez az erős és istenfélő asszony azt üzeni nekünk, akik a mai vasárnapon Szent János evangélistával keressük azt a prófétát, aki a világba jön:

Áldott az Élet, és áldott az anyaság, áldott az idős kor, mert nem vagyunk az idő rabjai, és nem foszthatnak ki minket az évek. Szent Anna odavezet minket ehhez a prófétához, aki Ura az életnek, aki Ura a halálnak.

Az Ő példája mutatja, hogy áldás a gyermek, áldás az anyaság. Sokaknak nem egyszer jön a kísértő gondolat, hogy feláldoztuk a szabadságunkat, feláldoztuk a függetlenségünket, vesszödünk a gyermekkel. Szent Anna boldogan nevelte, tanítgatta kislányát. Nem sajnált mindenről lemondani érte.

Istentől kérte gyermekét, és Istennek szentelte. Áldott tehát az élet útja, melyet Isten útjára indítanak az édesanyák, és áldott az élet, amelyet anyai szeretettel óvnak a nagymamák megfeledkezve saját életüknek a fogytáról, betegségeikről. Mintha egész önmagukat készséggel odaadnák övéiknek, gyermekeiknek, unokáiknak. Csakhogy az Istent nem lehet felülmúlni nagylelkűségben, Ő ezt százszorosan vissza fogja nektek adni kedves édesanyák, nagymamák. Elajándékozott saját magatokat vissza fogjátok kapni. Ezért mondom,

hogyáldás az öregkor, áldás az idős kor, mert a hosszú élet jelzi az Örök Istent, de csak úgy lesz áldás, ha hiszünk Szent Annával az élet

Urában, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, és ez a teremtés csodája.

Az idős emberekben nekünk az Isten képmását kell látnunk, és így kell mindenkinek, a világnak, a társadalomnak, a magyar nemzetnek értékelni őket, hogy az a jó család ahol megbecsülik és szeretik az idős embert. 

C./ Szent Annát nagyon sokszor úgy ábrázolják, hogy tanítgatja a leányát. Azután tanítgatja unokáját. Ez az idősek hivatása átadni a tapasztalatot, bölcsen, higgadtan ítélni az életet Jézussal. Óriási felelősségetek van nagyszülők, nektek még tanítani és imádkozni kell.

(Óvodai hittan, kitől tanult imádkozni, keresztet vetni – nagymama, nagypapa. Lourdes-i zarándoklat, a nagymama az unokáinak a fényképét érintette a sziklához ahol a Szűzanya megjelent.)

D./ Aztán ha megtaláltuk Szent Annával az anyai, nagyszülői hivatásban a prófétát – Jézust – aki a világba jön, akkor nyugodtan odaadhatjuk, feláldozhatjuk mindenünket a fiatalságunkat, az erőnket, a szépségünket, hiszen az örökkévalóságot vallhatjuk magunkénak. És ez a legnagyobb csoda, legnagyobb kincs, rátalálni a Prófétára, akiről azt mondja a mai evangéliumban a tömeg: „Ez az a Próféta, akinek a világba el kell jönnie.”

 

                                  Kedves Testvérek!

 

Befejezés: Még emlékezhetek a múlt vasárnapi evangéliumra, ahol az Úr Jézus megszánta az  embereket, és    sok mindenre   tanította őket.

  A mai evangéliumban szintén megszánja   az embereket,  több  ezer embert jóllakat, és a legnagyobb emberi értékkel – az anyai, nagyszülő hivatással – rátalálunk arra, amire a tömeg rámutat, a Prófétára, akinek el kell jönnie ebbe a világba.

  Az anyai, nagyszülői hivatás és a család ajándékában, csodájában megtaláljuk az Isten üdvözítő jóságának jelét. Ezt kell felismerni mindannyiunknak, ettől függ a mi jövőnk.

Ha a szülők:

 Szent Anna példájára, vállalják és szeretik a gyermekeket.

Ha a szülők:

 Szent Anna példájára, szemmel tartják gyermekeik útját, munkáját, Istenhez vezetik, és Istennek szentelik őket. 

 Szent Anna példájára, bölcsességre, istenfélelemre tanítják és nevelik a gyermekeiket.

 Akkor mi is az igazságra éhező, szomjazó tömeggel, amely a mai vasárnapon körülvette Jézust, megtaláljuk az a prófétát, akinek a világba el kell jönnie, a Názáreti Jézust, és ha megtaláljuk, akkor a mi családjaink, gyermekeink és unokáink valóban boldogok és áldottak lesznek.

 

    Amen.

 

 

 

Főoldal

Tartalom

Plébániánk bemutatása

Egyházközségeink története, jelene

Miserend

Aktuális események, híreink

Csabrendek temető, sírhely megváltás

Hittan oktatás

Vasárnapi ünnepi gondolatok

Elérhetőségünk, fontosabb linkek